మొదటి సారి ప్రపంచ సుందరి కిరీటం దక్కించుకున్న మెక్సికన్ బ్యూటీ

ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని 2018 గాను మెక్సికన్ భామ వనెస్సా పోన్స్‌-డి-లియోన్‌ దక్కించుకున్నారు.. 2017 ప్రపంచ సుందరి మానుషీ చిల్లర్ ఈ కిరీటాన్ని వనెస్సా కి అలంకరించి

Read more