భారత ప్రజలకి షాక్ మళ్ళీ నోట్ల రద్దు చేయనున్న ప్రభుత్వం

భారత ప్రభుత్వం 1000 రూపాయలు మరియు 500 రూపాయాలని రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే వాటి స్థానంలో కొత్తగా 2000 రూపాయలను తీసుకొచ్చింది.. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రెండువేల

Read more