జనసేన పార్టీ కి గాజు గ్లాసు కి సంబంధం అదే..!

పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ ఎన్నికల గుర్తుగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ‘గాజు గ్లాస్‌’ను కేటాయించింది. జనసేన పార్టీ కి గాజు గ్లాస్ గుర్తు రావడంతో ఇప్పటికే

Read more